Současnost

Hlavní stránka >


Ve školním roce 2020/2021 je v naší škole 20 tříd s 438 žáky. Naše základní škola má několik odborných učeben: určeny pro fyziku a chemii, přírodopis, školní dílny a pro výtvarnou výchovu. Součástí výtvarné dílny je modelovna, ve které je potřebné vybavení včetně elektrické pece. Škola má informační centrum, do něhož je zahrnuta knihovna a dvě učebny vybavené počítači. K dispozici je i mobilní IPadová učebna. Kromě vlastní výuky informatiky mohou děti počítačové učebny a knihovnu využívat i v době mimo vyučování. Součástí školy je tělocvična, která je v provozu do večerních hodin i o víkendech, kdy ji využívá veřejnost. Pro sport a tělesnou výchovu jsou určeny také zrekonstruované volejbalové kurty, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletická dráha s doskočištěm. Ke sportovnímu areálu patří také interaktivní hřiště SmartUs, první svého druhu v České republice.

Velkou pozornost škola věnuje době mimo vyučování. V provozu jsou tři oddělení školní družiny a školní klub, který mohou navštěvovat děti ze 4.-9. tříd. Školní družiny i školní klub organizují pro děti řadu zajímavých akcí.
Rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků. Především pro děti z 1. stupně jsou určeny kroužky kytarový, sportovně zdravotní, přírodovědný, volejbalový, výroba módních doplňků či výtvarný kroužek. Jmenované kroužky tak rozšiřují nabídku tradičních zájmových útvarů, kterými jsou angličtina pro 1. a 2. třídy a dyslektické kroužky. Pro děti z 1. i 2. stupně jsou v nabídce kroužky šachů, keramiky, stolního tenisu, tenisu a také fotografický a rybářský.

Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny PC. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází ve sborovně. Sportovní areál mohou ve volném čase využívat i učitelé.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Podle potřeby žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Na prvním stupni navštěvují dyslektický kroužek pro nápravu čtení.

Součástí školy je i moderně vybavená půjčovna lyží, které si mohou vypůjčit nejen děti, ale i veřejnost. 

S velkou podporou Městského úřadu Český Krumlov se nám daří zlepšovat prostředí školy. Máme zmodernizovanou učebnu fyziky a chemie, nové sociální zázemí v pavilonu mimoškolní výchovy, nové zářivkové osvětlení a barevné nátěry chodeb. Od roku 2008 využíváme školní jídelnu, která byla přestavěna nákladem 25 milionů korun. Žáci školy mohou používat nové interaktivní tabule, mikroskopy, sportovní náčiní a další vybavení, jež škola dostala v rámci grantu z prostředků Evropské unie. V roce 2015 byla provedena výměna oken v pavilónu 2. stupně, malířské úpravy interiéru školy a celkové zateplení školy včetně střechy. Chloubou je nová fasáda s motivy robotů. V průběhu loňského školního roku došlo také ke zvětšení bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy. Prostor šaten a hlavního vstupu do školy jsme osadili kamerovým systémem a uzavřeli jsme prostor školy v zadní části areálu školy a osazením plotu u pavilónu I. stupně. Záměrem je, aby se zde děti a všechny osoby cítili bezpečně.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 38 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Všichni jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracují metodická sdružení, výchovný poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálněpatologických jevů a výchovný poradce pro integraci zvláště na prvním stupni. Někteří učitelé prošli kurzy: Kritické myšlení, Týmová spolupráce, Osobnostní a sociální výchova, Emoční inteligence, Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci atd. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech.

Charakteristika žáků

Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště, ale dobrá pověst naší školy a kvalitní práce učitelů je ve městě známa, a proto k nám přijíždějí i děti z blízkého a vzdálenějšího okolí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; v době konzultačních hodin a třídních schůzek (žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele); ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá besídky, jarmarky atd.). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy či elektronické žákovské knižky. Naše škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni.

Úzce spolupracujeme s obcí, referátem životního prostředí Městského úřadu, škola je zapojena do dlouhodobé spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP Spirála, městskou knihovnou, s místními muzei, galeriemi, základní uměleckou školou, domem dětí a mládeže, Českým červeným křížem, městskou policií, hasičským záchranným sborem, střediskem ekologické výchovy Šípek a Centrem pro pomoc dětem a mládeži.