Vnitřní řád školní jídelny

Hlavní stránka >


I. Údaje o zařízení

Školské zařízení: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov 

IČO:    00 583 740
IZO:  600 059 171

Vedoucí školní jídelny: Bc. Bohumíra Janoušková

Vedoucí kuchařka: Eva Škarydová

Telefon: 380 728 249, 773 444 583

E-mail: [email protected]

Web: www.zsplesivec.cz

II. Úvodní ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny, bývalých zaměstnanců a ostatních strávníků.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR
 1. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • žáky základní školy
 • zaměstnance základní školy
 • bývalé zaměstnance školy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti

 III. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.
 • Ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

IV. Provoz

 • Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.
 • Provozní doba: 6:00 - 14:30 hodin
 • Úřední hodiny (kancelář ŠJ) 10:45 – 14:00 hodin
 • Oběd do jídlonosičů 10:45 – 11:00 hodin
 • Stravování bývalých zaměstnanců a cizích strávníků 11:15 – 13:00 hodin v hospodářském pavilonu
 • Stravování žáků a zaměstnanců školy 11:30 – 14:00 hodin

V. Přihlášení k odebírání stravy

Žáci a zaměstnanci školy se k pravidelnému stravování přihlásí u vedoucí školní jídelny odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a potvrzením o založení souhlasu s inkasem a zaplatí zálohu na stravování na daný měsíc. Dále si zakoupí nevratný čip pro výdej obědů v hodnotě 121,- Kč. Přihlášený strávník je veden v evidenci po celou dobu školní docházky (pracovního poměru). Je proto nezbytné nahlásit každou změnu včas vedoucí školní jídelny. Změny je možné hlásit osobně, telefonicky nebo písemně.

VI. Odhlášení pravidelného stravování

Strávníci (zákonní zástupci) a zaměstnanci školy se z pravidelného stravování odhlásí u vedoucí školní jídelny vyplněním odhlášky z obědů. V tomto případě je strávník vymazán z evidence strávníků. V případě nenahlášení této skutečnosti si náklady nese strávník (nevyzvednuté obědy).

VII. Způsob přihlašování a odhlašování jednotlivých obědů

Podle přednastavených stravovacích zvyklostí má každý strávník přihlášenou stravu na všechny dny školního vyučování a přednastaven oběd číslo 1. Vybrat jednotlivé chody, tedy změnit na oběd č. 2, lze nejpozději 3 pracovní dny předem. Odhlásit oběd na jednotlivé dny si může každý strávník sám pomocí čipu dva pracovní dny předem do 14 hodin na terminálu v jídelně nebo prostřednictvím internetové aplikace www.strava.cz den předem do 14 hodin. Neodhlášené a neodebrané obědy propadají a neposkytuje se věcná ani finanční náhrada.

Obědy č. 2 se přihlašují tři pracovní dny dopředu, budou se vařit od 25 porcí. Při počtu méně než 25 porcí budou obědy č. 2 automaticky převedeny na oběd č. 1 bez upozornění.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.

První den absence žáka si může žák jídlo vyzvednout v hospodářském pavilónu do jídlonosiče. Současně je však povinen si stravné od následujícího dne odhlásit po dobu jeho další nepřítomnosti ve škole. Při pozdějším zjištění neoprávněného odebrání oběda může vést k vymáhání režijních nákladů.

Je možné v době nemoci odebírat oběd a to za plnou cenu (strávník hradí vedle hodnoty surovin i režijní náklady na přípravu jídla).

Automaticky mají žáci školy obědy odhlášeny v době hlavních a vedlejších prázdnin.

 VIII. Úplata za školní stravování

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. (Školský zákon č. 561/2004 sb. par. 24 odst. 1)
 3. Ceník obědů pro jednotlivé kategorie je nedílnou součástí tohoto předpisu ve formě přílohy, která bude aktuálně měněna podle vývoje cen surovin.
 4. Pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v daném školním roce viz bod 2.

I. skupina 7 – 10 let

II. skupina 11 – 14 let

III. skupina 15 – a více

IX. Způsob platby stravného

 1. Souhlasem s inkasem z běžného účtu strávníka u různých bankovních ústavů a to zálohově. Vyúčtování probíhá k dvacátému každého měsíce. Strávníkovi, který nezaplatí zálohu, nebude oběd vydán.
 2. V případě odhlášení ze stravování je přeplatek záloh vrácen na účet plátce. Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci.
 3. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.
 4. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.
 5. Hotovostní úhrada stravného je prováděna jen výjimečně v nezbytně nutných případech a po domluvě s vedoucí školní jídelny.

X. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Podle § 33b zákona č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. a v souladu s Vyhláškou č. 84/2005 Sb. hlavní jídlo nelze odebrat za sníženou cenu ani první den pracovní neschopnosti, ani první den při ošetřování člena rodiny (dále jen OČR). Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu viz příloha výše stravného.

V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.

XI. Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka společně s vedoucí školní jídelny.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na webových stránkách školy, nástěnce v budově školní jídelny a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 XII. Vlastní organizace stravování

 1. Obědy k přímé konzumaci ve školní jídelně jsou vydávány od 11:15 do 14:00 hodin. První den školního roku je výdej obědů od 9:30 hod. do 12:30 hod, poslední den od 10:30 do 12:30 hod.
 2. V prostoru jídelny mají strávníci k dispozici samoobslužný salátový bar přizpůsobený skladbě jídelního lístku. Při manipulaci s příslušenstvím baru se strávníci chovají ohleduplně, hospodárně s důrazem na hygienu provozu. Obsah samoobslužného salátového baru je určen pouze k přímé spotřebě ve školní jídelně.
 3. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování - nelze vydávat do jídlonosiče (vyhláška 107/2005 sb.).
 4. Oběd do jídlonosiče žáka se vydává pouze v první den nepřítomnosti ve škole (nemoc), nebo ve výjimečných případech (úraz – sádra, zubař).
 5. Strávníci se k odběru oběda přihlašují čipem u výdeje. V případě, že strávník zapomene čip je mu vydána náhradní stvrzenka.

XIII. Dohledy ve školní jídelně

 1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.
 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy. Úkoly pracovníků zajišťující dohled v jídelně:
 • organizují žáky v řadě na odběr stravy, přitom si všímají čistoty rukou dětí, kázně žáků čekajících v řadě, rozhodují o případném přednostním vstupu dětí k výdeji
 • dohlížejí na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků, zajišťují kázeň dětí při vlastním jídle
 • všímají si, zda nedošlo k potřísnění podlahy potravinami a nápoji – dohlédnou, aby na skvrnách někdo neuklouzl, a zajistí úklid, v co nejkratší době
 1. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
 2. Dohled ŠJ má právo napomenout stravující se žáky v případě jejich nevhodného chování, popř. konzultovat daný problém s vyučujícím nebo ředitelem školy. V nejkrajnějším případě může být strávník vyloučen ze stravování.
 3. Úklid podlahy jídelny po skončení provozní doby provádí určená uklízečka. Úklid stolů a výdejního okýnka provádí určená kuchařka.
 4. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 5. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na daný a následující týden. Žáci mají právo odmítnout některou část oběda při výdeji stravy. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a nesmí být vráceni k dojídání.

 XIV. Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám z připraveného termosu a skleniček.
 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě a ze školní jídelny se jídlo neodnáší.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti a dále na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi (pouze žákům ZŠ) v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené viz výše.
 7. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

XV. Stravování v době nemoci žáka

 1. Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.
 5. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti, kdy k ceně za 1 oběd jsou připočítány režijní náklady.

XVI. Stravování během povinné distanční výuky

 1. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 2. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.
 3. Výdej jídla bude umožněn v hospodářském pavilonu podle instrukcí školy a školní jídelny, které budou v čas k dispozici na webových stránkách školy. Obědy musí být přihlášeny vždy 2 pracovní dny dopředu.  

XVII. Úrazy ve školní jídelně

 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

XVII. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny pracovníků školní jídelny a příslušného dozoru.
 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 18. 9. 2023

 

Vypracovala: Bc. Bohumíra Janoušková                                             Schválil: Mgr. Lukáš Boháč      

          vedoucí ŠJ                                                                                           ředitel školy