Vnitřní řád školní jídelny

Rozbalte si informace


Organizace : Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Telefon: 380 728 249, 773 444 583

Vedoucí školní jídelny : Vávrová Liběna

Vedoucí kuchařka: Škarydová Eva

Platnost : od 1. 9. 2020

Provoz ŠJ se řídí:

Vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 25. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše./

Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000,

Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných.

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES - od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.

Strávník má ná rok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Oběd si může vyzvednout v hospodářském pavilónu do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

Dítě se stravuje vždy pokud je přítomno v době výdeje stravy.

Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit.

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz. „Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla bude umožněn bočním vchodem do jídelny (pro cizí strávníky) v době od 11:00 do 11:30 hodin. Obědy musí být přihlášeny vždy 2 pracovní dny dopředu.  

Zaměstnanci školy:

Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě § 3 odst. 4 v době nepřítomnosti /nemoc, školení/ musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu tj. 65,- Kč.

V případě školení mohou zaměstnanci školy odebrat oběd pouze v případě, že neuplatňují nárok na stravné v cestovním příkaze.

PROVOZ ŠJ

Pracovní doba: 6:00 - 14:30 hodin

Provozní doba : 10:45 - 14:00 hodin

Výdej do jídlonosičů : 10:45 -11:00 hodin

Výše stravného :

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

Kategorie :

Oběd :

1. 7-10 let        25,-Kč

2. 11-14 let      29,-Kč

3. nad 15 let    34,-Kč

1. Každý žák základní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:45 hod. do 14:00 hod. v doprovodu pedagogů.

3. Začátek a konec výdeje je od 10:45 hod. do 14:00 hod. Pro cizí strávníky je výdej od 10:45 hod. do 11:00 hod.

4. Přihlašování a odhlašování je vždy do 14:00 hod. předešlého dne.

5. V případě nemoci je možné odhlásit obědy buď osobně u vedoucí školní jídelny, přes internet https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni nebo telefonicky na číslech 380 728 249, 773 444 583. Oběd však bude odhlášen až pro následující den.

6. V případě, že strávník zapomene čip, je mu vydána náhradní stvrzenka.

7. Při ztrátě čipu si musí strávník koupit nový. Cena čipu je 115,-Kč.

8. Placení obědů je možné hotově nebo přes účet. Termíny placení obědů jsou vždy vyvěšeny na vstupu do školy a vstupu do jídelny. Zpravidla je termín placení poslední 2 dny v měsíci. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Toto neplatí pro strávníky, kteří hradí stravné ze sporožirových účtů. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.

9. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

10. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

Cena stravného:

1. 7-10 let        44 Kč

2. 11-14 let      48 Kč

3. nad 15 let    53 Kč

11. Obědy č. 2 se přihlašují tři pracovní dny dopředu, budou se vařit od 20 porcí. Při počtu méně než 20 porcí budou obědy č. 2 automaticky převedeny na oběd č. 1.

 

VLASTNÍ ORGANIZACE PROVOZU:

1. Před vstupem do jídelny si strávníci pověsí svrchní oděv na věšák a odloží aktovku na vyhrazené místo.

2. Vstupují do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid.

3. Strávník si po vstupu do jídelny vezme tác, na který uloží příbor a celé hlavní jídlo a odnese jej ke stolu.

4. Po konzumaci odnese tác k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného koše, tác odloží do okénka.

5. Po obědě je možnost se napít z připraveného termosu a skleniček.

6. Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny.

7. Při rozbití nebo rozlití nádobí požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a uklidí po sobě. Za mladší děti na požádání uklidí paní kuchařka.

8. Za čistotu stolů během výdeje obědů odpovídá personál kuchyně.

9. Dozor v jídelně zajišťují vyučující a vychovatelé školní družiny. Rozpis dozorů je vyvěšen ve školní jídelně.

10. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny.

11. Veškeré připomínky k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí ŠJ.

 

Tento vnitřní řád ŠJ při ZŠ je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci ŠJ i pedagogickou radou.