Jsme čtenářská škola

Hlavní stránka > Škola > Jsme čtenářská škola >


 Pomáháme školám Naše škola se již na jaře  loňského roku zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy přesněji do akce “Čtenářské školy”. Tento projekt je finančně i organizačně zajišťován o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené veřejné školy tak, aby se v nich mohl učit naplno a s radostí každý žák.

Jeho náplní je systematické rozvíjení čtenářských dovedností všech žáků školy a to nejen v českém jazyce, ale také v oborech, jako jsou prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, dějepis, zeměpis, chemie, fyzika, výchovy.

Čtenářství bylo pro naši školu důležité již dříve, což dokazuje i to, že  většina sboru absolvovala Základní kurz RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Již čtyři učitelé získali titul Certifikovaný učitel RWCT a jeden z nich je i  certifikovaným lektorem RWCT.

Nedílnou součástí výuky českého jazyka se staly dílny čtení zaměřené hlavně na čtenářství prožitkové. Pozorujeme, že děti, které čtou beletrii, mají lepší slovní zásobu, snadněji se vyjadřují, snadněji se učí.

Projekt PŠÚ - Čtenářské školy nám umožňuje kvalitní podporu dalšího vzdělávání učitelů. Učitelé se pravidelně účastní seminářů, které jim pomáhají rozkrývat celou oblast čtenářství, ale také efektivního učení a formativního hodnocení. Pro výměnu zkušeností i společného učení budou probíhat pravidelná setkávání učitelů našeho sboru a  regionální setkávání zejména se ZŠ Za Nádražím a ZŠ Frymburk a v neposlední řadě má škola možnost spolupracovat i s dalšími zapojenými školami z celé republiky. Účast deseti učitelů naší školy na prázdninové Letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu svědčí o tom, jak důležitá je pro nás tato oblast vzdělávání.

“Kriticky gramotný člověk umí rozluštit zjevný i skrytý obsah sdělení, ale také umí odhalit, jak se prostřednictvím komunikace snaží různí mluvčí (pisatelé) prosazovat své zájmy a ovlivňovat jednotlivce a společnost. Kriticky gramotný člověk se rozhoduje o tom, jak bude v reakci na text jednat, aby přispěl k posilování světa, který bude pro všechny a bude udržitelný.  

Čtenářskou gramotnost chápeme jako základ  gramotnosti kritické. Při četbě a společném  promýšlení rozmanitých textů se děti mohou  lépe učit tomu, že texty mají nejen doslovný význam, ale že v textech se dá a má číst i mezi řádky, a nad to, že texty dávají moc ovlivnit čtenáře podle – často maskovaného – autorova přání.  V samém základu čtenářské gramotnosti musí být  pevná důvěra v to, že čtení je smysluplná a často  obohacující činnost, která stojí za námahu.”

Zdroj: Čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu, příručka pro letní školu 2017

Mgr. Lukáš Boháč