Zákonnými zástupci žáků pro období 2023-2026 byli do školské rady zvoleni:

Olga Kneiflová, BBS. - předsedkyně školské rady, [email protected]

Ing. Václav Perník 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni ostatními učiteli:

Mgr. Bohuna Neumannová

Mgr. Jitka Novotná

Zřizovatele (MÚ Český Krumlov) zastupují:

Bc. Jindřiška Smolíková

Zbyněk Toman

Školská rada je zřizována podle § 167 školského zákona.

Na základě rozhodnutí zřizovatele (městského úřadu Český Krumlov) má šest členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se jednání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda je volen na prvním zasedání školské rady, o volbě rozhodne nadpoloviční většina všech členů.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.

Podle § 168 školského zákona školská rada

a)  vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)  schvaluje školní řád,

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

c)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

d)  projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

e)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

f)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.