Co čeká děti v první třídě - Hodnocení, formy a metody výuky na I. stupni

Hlavní stránka > Škola > Co čeká děti v první třídě - Hodnocení, formy a metody výuky na I. stupni >


Hodnocení

Hodnocení v naší škole probíhá od 1. do 3. třídy slovně. Od počátku školní docházky pracujeme s rozvojem samostatnosti a zodpovědnosti dětí. To, že neznámkujeme, ale popisujeme aktuální dovednosti každého dítěte, pomáhá dětem rozvíjet jejich silné i slabé stránky beze strachu z chyb. Děti se naučí reálně vyhodnotit své výkony, najít prostor pro zlepšení a pracovat na něm. Zájem na rozvoji dovedností mají tak dítě i učitel společně. Velkou podporou tohoto období jsou rodiče, kteří jsou pravidelně informování týdenními plány, skrze sebehodnocení dětí, emailovou komunikací a přes informační systém Bakaláři. Minimálně třikrát ročně se také scházíme na schůzkách ve třech, tedy učitel + rodič + žák.

Výuka v 1. třídě

1.třída znamená pro každé dítě i jeho rodiče důležitou změnu v životě. V naší škole se snažíme navázat maximální vztah s budoucím prvňáčkem i rodiči a připravovat se společně na vstup do školy ještě před jejím zahájením. K tomu nám slouží program Nanečisto, ve kterém se dítě nejen seznámí s budoucí paní učitelkou a spolužáky, ale také si zažije formu, jakou budou ve škole pracovat. 

Čtení vyučujeme Genetickou (hláskovací) metodou.

 Děti již ve školce projevují přirozený zájem o písmena, s nadšením „luští“ různé nápisy, hesla nebo jména aut. Je to jejich přirozená potřeba, kterou vnímají jako hru. Ve škole pak tuto hru prohloubí o znalost všech velkých tiskacích písmen, o jejich složení do nejprve jednoduchých slov (OKO, PUK), později do slov obtížnějších, vět a krátkých příběhů. Na tomto způsobu čtení zvládnou nejen správnou čtenářskou techniku, ale také jim velmi brzy čtená slova i věty začínají dávat smysl – prohlubuje se porozumění textu. Děti také velmi rychle pomocí velkých tiskacích písmen zvládnou zapisovat své myšlenky, psát vlastní příběhy.  Metoda je založená na principu jedné obtížnosti, což znamená počáteční čtení a psaní jen jednoho druhu písmen (velká tiskací). Teprve po 1. půlroce se přechází na čtení a psaní písmen malých. Čtenářství pak děti provází všemi ročníky naší školy. Zažijí si zajímavé čtenářské lekce, v dílnách čtení pravidelně čtou a povídají si o vlastních knihách a různorodé texty je provází i všemi dalšími obory (přírodověda, dějiny apod.)

 Psaní v 1. ročníku budeme realizovat metodou Comenia script.

Comenia Script    

Matematiku vyučujeme metodou profesora Hejného

Matematika Hejného V tomto pojetí matematiky si děti budují své matematické představy na základě práce v různých prostředích. Prostředí jsou spjata s jejich praktickými zkušenostmi – děti jezdí v matematice autobusem, chodí po výstavišti, staví stavby z krychlí, krokují, pracují s mincemi, fazolemi. Velký důraz je kladen na manipulaci s předměty, na spojení čísla a pohybu, rozvoj prostorové představivosti a také na vzájemných diskuzích mezi dětmi. Naučí se tak argumentovat, vysvětlovat svá řešení, a hlavně pracovat s chybou. Přestože se tato metoda liší od tradičních „sloupečků“, v jednotlivých aktivitách mají žáci stálé příležitost k procvičování základních matematických počtů a dle našich několikaletých zkušeností děti tato matematika baví, a to i ve vyšších ročnících.