Volby zákonných zástupců do školské rady

Hlavní stránka > Hlavní stránka > >


Vážení zákonní zástupci žáků, 3. 10. se uskuteční volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Veškeré informace naleznete níže.


11.09.2023

Způsob podávání návrhů kandidátů na členy školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen „oprávněné osoby“) podávají návrhy kandidátů na člena školské rady následujícím způsobem:

a) písemně – předat návrh kandidáta denně do 15:00 hodin osobně do ředitelny školy, nejpozději do 15. 9. 2023

b) elektronicky – prostřednictvím systému Bakaláři formou zprávy řediteli školy, nejpozději do 17. 9. 2023

Návrh kandidáta na člena školské rady obsahuje:

  • jméno a příjmení
  • povolání
  • adresu, kam lze zasílat poštu
  • telefonní spojení a emailovou adresu
  • vztah ke škole (syn nebo dcera je žákyní ZŠ)

 Listiny kandidátů do školské rady za oprávněné osoby budou zveřejněny na webových stránkách školy a u vstupu do školy dne 18. 9. 2023.

 Volby do školské rady se uskuteční

Datum: 3. 10. 2023

Čas: 13:00 – 18:00

Místo: vstupní hala ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

  1. Členy školské rady volí zákonní zástupci žáků školy tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Umístění hlasovací urny bude ve vstupní hale školy.
  2. Na hlasovacím lístku mohou být zatrženi maximálně dva kandidáti. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
  3. Hlasovací lístek obdrží volič v den voleb na místě.
  4. Na základě výsledků hlasování volební komise sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady a zveřejní je na webových stránkách školy a u vstupu do školy dne 4. 10. 2023

Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí získaných hlasů.

Školská rada je zřizována podle § 167 školského zákona.

Na základě rozhodnutí zřizovatele (městského úřadu Český Krumlov) má šest členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se jednání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda je volen na prvním zasedání školské rady, o volbě rozhodne nadpoloviční většina všech členů. Funkční období členů školské rady je tři roky. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.

Podle § 168 školského zákona školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní
správy
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.