Zápis do 1. tříd

Rozbalte si informace


Vážení rodiče,

i v letošním školním proběhne zápis žáků do 1. tříd vzhledem mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 

 Níže přikládáme i popis distanční formy zápisu (bez přítomnosti žáka a jeho zákonného zástupce ve škole)

Formální část:

 1. Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2021 do první třídy (včetně žáků, kteří měli v loňském roce udělen odklad školní docházky), musí doručit 1. 4. do 10. 4. 2021 nejpozději do 17,00 hod. níže uvedenou dokumentaci do Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249 (v ojedinělých případech je možné dokumentaci dodat do 30. 4. 2021).

Požadovaná dokumentace:

 1. vyplněná a podepsaná přihláška (s dubnovým datem)
 2. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce) *

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formuláře zveřejněné na webových stránkách naší školy.

Škola bude akceptovat i přihlášku zaslanou městem Český Krumlov.

 1. Možné způsoby předání požadované dokumentace na vybranou školu
  1. doporučeným dopisem
  2. osobně (vhozením obálky do poštovní schránky školy)
  3. datovou schránkou (ID datové schránky bfisst3)
  4. e-mailem s elektronickým podpisem
 2. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla
  1. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů
   na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce
  2. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo,
   pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude
   i zveřejněn výsledek tohoto řízení
 3. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2021 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vyvěšeny na vstupních dveřích školy.

 

Veškerá další kritéria a doplňující přílohy vydaná ředitelem školy, zůstávají v platnosti.

Ve školním roce 2021/2022 bude psaní v 1. ročníku realizováno v jedné třídě metodou Comenia Script  a ve druhé třídě vázaným kličkovým písmem. Pokud upřednostňujete nějakou z variant,  zaškrtněte ji v přihlášce.

Veškeré informace a přílohy najdete na našich webových stránkách.

Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu přihlásit k zápisu a platí pro ně stejná kritéria jako pro ostatní.

Pokud situace dovolí, plánujeme společné setkání budoucích prvňáčků (projekt Nanečisto) se třídními učitelkami ještě v tomto školním roce.

* Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců,
než nastoupí do školy.

V Českém Krumlově dne 25. 3. 2021

 Mgr. Lukáš Boháč

ředitel školy