Český jazyk - mluvnice 6.–9. – Mgr. Jana Ambrůžková

Rozbalte si informace


SEZNAM DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ

1. NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, UČIVO PRO 7. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen k opakování neohebných slovních druhů - jejich hledání v textu, určování předložkových pádů, třídění slov a zařazování do typu slovního druhu. Na konci pracovního listu následuje jazykový rozbor (opakování větné skladby, ohebných i neohebných slovních druhů a určování mluvnických kategorií).

2. SLOVESNÝ VID, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je zaměřen na určování vidu u sloves. Poslední cvičení je zaměřeno na určování všech dosud probraných slovesných kategorií (osoba, číslo, způsob, čas, rod a vid)

3. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU V KONCOVKÁCH, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list slouží k zopakování pravopisu podstatných jmen (tvoření jejich správných tvarů, psaní -i / -y v koncovkách), přídavných jmen ( psaní -i / -y u všech druhů přídavných jmen, rozlišování přídavných jmen tvrdých a měkkých) a sloves (shoda přísudku s podmětem). Poslední cvičení je souhrnné procvičení psaní -i / -y.

4. PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY, POWERPOINTOVÁ PREZENTACE, UČIVO PRO 8. ROČNÍK. Powerpointová prezentace je určena pro oživení učiva o pravopisu předpon s-/se-, z-/ze-, vz a o pravopisu předložek s/se, z/ze. Na konci prezentace je cvičení spolu s řešením.

5. PŘEDPONY, UČIVO PRO 8. ROČNÍK, CVIČENÍ VE WORDU. Jedná se o pracovní list, který je určen na procvičení předpon s-/se-, z-/ze-, vz-. Žáci mají za úkol nejenom doplnit správnou předponu, ale vysvětlit i významový rozdíl mezi slovy s odlišnou předponou.

6. ČÍSLOVKY, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičování významových rozdílů mezi číslovkami druhovými, skloňování číslovek, rozlišování číslovek řadových a základních

7. PODSTATNÁ JMÉNA, POWERPOINTOVÁ PREZENTACE, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Prezentace je určena pro závěrečné zopakování učiva o PJ abstraktních a konkrétních, pomnožných, hromadných a látkových, vlastních a obecných.

8. MLUVNICKÝ ZÁPOR, OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU A MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ, UČIVO PRO 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen k rozlišování záporu mluvnického a slovního, následuje opakovací pravopisné cvičení a cvičení na určování slovních druhů a jejich mluvnických kategorií.

9. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY, UČIVO PRO 7. -9. ROČNÍK. Powerpointová prezentace je určena pro zopakování látky o rozvíjejících větných členech (předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk). Prezentace je vypracována tak, aby žáci sami museli přemýšlet o jednotlivých informacích, kterých se tato látka týká (na čem člen závisí, jak se na něj ptáme, co vyjadřuje).

10. DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK. Powerpointová prezentace je určena pro zopakování látky o VV. Žáci si mohou zopakovat jejich druhy, otázky a spojovací výrazy.

11. VÝZNAMOVÉ POMĚRY, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK. Prezentace je určena pro vysvětlení či zopakování látky o významových poměrech mezi souřadně spojenými větami. Prezentace obsahuje druhy poměrů, symboly označující konkrétní poměr a jednotlivé spojky pro ně typické.

12. DRUHY ZÁJMEN, UČIVO PO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh.

13. PRAVOPIS SKUPIN BĚ/BJE, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ,PĚ, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení pravopisu dané látky.

14. SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen na procvičování skloňování zájmen ONA, TEN, NÁŠ, VÁŠ, JÁ a MŮJ.

15. MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Žáci mají za úkol v textu najít podstatná jména a následně u nich určit mluvnické kategorie.

16. SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH, UČIVO PRO 8. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro praktické procvičení skloňování přejatých jmen. Zároveň si žáci zopakují hledání významu slov v SSJČ.

17. SLOVNÍ PŘÍZVUK A ZVUKOVÁ STRÁNKA VĚTY, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Powerpointová prezentace je určena pro výuku dané látky 6. třídy. Prezentace obsahuje i cvičení pro následné procvičení.

18. SLOVESA, UČIVO PRO 7. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičování slovesných kategorií, tvoření sloves podle zadané mluvnické kategorie nebo hledání sloves v textu.

19. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ / ABSTRAKTNÍ, POMNOŽNÁ / HROMADNÁ / LÁTKOVÁ, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Pracovní list je určen k procvičení těchto druhů podstatných jmen.

20. PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ. UČIVO PRO 7. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení / zopakování otázek, kterými se práme na PU a na hledání PU ve větě a určování jeho druhu. V jednom cvičení žáci samostatně vytvářejí věty podle zadaných slov a sami pak určují, o jaký druh PU se jedná.