Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, zveřejňujeme informace k přítomnosti žáků na druhém stupni ZŠ. Dle vyjádření ministra školství i nadále zůstává hlavní forma vzdělávání na distanční formě, na kterou se stále připravujeme a plně soustředíme. Přítomnost žáků 2. stupně je tedy čistě dobrovolná.

Vzhledem k této skutečnosti a k přihlédnutí ke konkrétním prostorovým a personálním podmínkám školy jsme zvolili formu třídnických hodin.

Třídnické hodiny budou probíhat jednou týdně podle následujícího časového harmonogramu a budou probíhat pouze ve druhém patře pavilonu 2. stupně vždy od 9:00:

6.A, 6.B, 6.C – pondělí 15. 6. a 22. 6.

7.A, 7.B – úterý 16. 6. a 23. 6.

8.A, 8.B – středa 17. 6. a 24. 6.

9.A, 9.B – čtvrtek 18. 6. a 25. 6. (v případě potřeby i pátek 19. 6.)

Třídní učitel dané třídy Vás bude informovat o charakteru třídnické hodiny a její náplni.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument „Čestné prohlášení“ je ke stažení níže v příloze, popř. k vyzvednutí v kanceláři zástupce ředitele.

S pozdravem Lukáš Boháč, ředitel školy

Hygienické podmínky pro účast žáků 2. stupně ve škole:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáky před školou vyzvedne učitel podle harmonogramu a odvede je do tříd.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování      je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.
 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do tříd.
 • Pokud to bude možné, budou děti trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Skupiny žáků 1. stupně

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit asistenti pedagoga, vychovatelé, případně učitelé 2. stupně. Odpolední činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy (viz harmonogram výše).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.