Podmínky pro otevření školy pro žáky 1. stupně

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, zveřejňujeme informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin od 25. května 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. V případě většího počtu přihlášených žáků z jedné třídy (než je povolených 15) dojde ke sloučení dětí z různých tříd stejného ročníku. Při rozdělování do skupin bude přihlédnuto také k účasti na odpoledním bloku, aby se minimalizoval počet dospělých osob, které jsou v kontaktu s dětmi v jedné skupině. Z tohoto důvodu nebude ve třídě přítomen ani asistent pedagoga.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Žáky před školou vyzvedne učitel podle následujícího harmonogramu. Prosíme o dodržení času, abychom předešli nežádoucímu shromažďování osob. Ranní družina nebude poskytována.

1., 2. ročník – 7:40 hod

3., 5. ročník – 8:00 hod

4. ročník – 8:15 hod

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka:

 •  písemné prohlášení o seznámení s informacemi k osobní přítomnosti žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin od 25. května 2020 a s opatřeními, které vydala škola.
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 Dokumenty naleznete v příloze níže. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 Konec vyučování a odchod domů/na oběd (školní jídelna bude v provozu, přihlášení obědů pro zájemce zajistí škola):

 1. ročník – 11:30 hod
 2. ročník – 11:45 hod
 3. ročník – 12:00 hod
 4. ročník – 12:15 hod
 5. ročník – 12:30 hod

Odpolední blok pro žáky 1. až 3. ročníků bude končit nejpozději v 16:00 hod. Kontakt na pedagogického pracovníka každé skupiny bude zveřejněn 25. 5. 2020.

Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit odpolední blok pro žáky 4. a 5. ročníku.

Aby se předešlo kontaktu s dětmi z jiných skupin, je nutné se při odchodu ze školy (po skončení vyučování/po obědě/po odpoledním bloku) nezdržovat v areálu školy. Z organizačních důvodů je na oběd pro každou skupinu vyčleněn čas 15 minut. Odpovědnost za děti od této chvíle přebírají zákonní zástupci.

Roušky, sáčky, případně rukavice si žáci přinesou vlastní, dezinfekci zajistí škola.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáky před školou vyzvedne učitel podle harmonogramu a odvede je do tříd.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování      je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.
 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do tříd.
 • Pokud to bude možné, budou děti trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Skupiny žáků 1. stupně

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit asistenti pedagoga, vychovatelé, případně učitelé 2. stupně. Odpolední činnost zajišťují přednostně vychovatelé.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy (viz harmonogram výše).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.