Podmínky pro otevření školy pro žáky 9. tříd

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, zveřejňujeme informace k osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole od 12. května 2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na první konzultaci přinese žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem viz příloha níže. Pokud ho žák nepřinese, nebude mu přístup do školy umožněn.

Příprava bude probíhat podle následujícího podle následujícího harmonogramu:

9.A         Úterý M 9:00 – 10:00, Čj 10:10 – 11:40

               Středa M 8:30 – 9:30

 

9.B         Úterý Čj 8:30 – 10:00, M 10:10 – 11:10

               Čtvrtek M 8:30 – 9:30

Příprava bude probíhat ve stálých skupinách max. 15 žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 12. 5. 2020.

Žáky před školou vyzvedne učitel v 8:30 hod (popřípadě 9:00 dle harmonogramu). Prosíme o dodržení času, abychom předešli nežádoucímu shromažďování osob.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáky před školou vyzvedne učitel v 8:30 hod  (popřípadě 9:00 dle harmonogramu) a odvede je do tříd.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do tříd.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.