Od 1. 1. 2021 dochází ke změně vnitřního řádu školní jídelny

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Od 1. 1. 2021 dochází ke změně vnitřního řádu školní jídelny >


Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost změně vnitřního řádu školní jídelny z hygienických a provozních důvodů, která bude platná od 1. 1. 2021.


03.12.2020

Jedná se především o tyto změny:

Způsob platby stravného

  1. Souhlasem s inkasem z běžného účtu strávníka u různých bankovních ústavů a to zálohově. Vyúčtování probíhá k dvacátému každého měsíce. Strávníkovi, který nezaplatí zálohu, nebude oběd vydán.
  2. V případě odhlášení ze stravování je přeplatek záloh vrácen na účet plátce. Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci.
  3. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.
  4. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.
  5. Hotovostní úhrada stravného je prováděna jen výjimečně v nezbytně nutných případech a po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Prosíme zákonné zástupce strávníků, kteří platí obědy hotově, o vyzvednutí formuláře souhlasu s inkasem u vedoucí jídelny nebo stažení formuláře na stránkách školy (vyplněný formulář odevzdat vedoucí školní jídelny) a zřízení si inkasa u své banky.

První den absence žáka si může žák dotované jídlo vyzvednout v hospodářském pavilónu do jídlonosiče. Současně je však povinen si stravné od následujícího dne odhlásit po dobu jeho další nepřítomnosti ve škole. Při pozdějším zjištění neoprávněného odebrání oběda může vést k vymáhání režijních nákladů.

Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu (65,-Kč) v rámci doplňkové činnosti.

Podle přednastavených stravovacích zvyklostí má každý strávník přihlášenou stravu na všechny dny školního vyučování a přednastaven oběd číslo 1. Vybrat jednotlivé chody, tedy změnit na oběd č. 2 lze nejpozději 48 hod předem. Odhlásit oběd na jednotlivé dny si může každý strávník sám pomocí čipu dva pracovní dny předem do 14 hodin na terminálu v jídelně nebo prostřednictvím internetové aplikace www.strava.cz den předem do 14 hodin. Ve výjimečných případech (nemoc …) do 7:00 hod. téhož dne osobně nebo telefonicky. Neodhlášené a neodebrané obědy propadají a neposkytuje se věcná ani finanční náhrada.

Odhlášení pravidelného stravování

Strávníci (zákonní zástupci) a zaměstnanci školy se z pravidelného stravování odhlásí u vedoucí školní jídelny vyplněním odhlášky z obědů. V tomto případě je strávník vymazán z evidence strávníků. V případě nenahlášení této skutečnosti si náklady nese strávník (nevyzvednuté obědy).

Kompletní znění vnitřního řádu školní jídelny naleznete zde.